آیمت 2024

برنامه کلیه دوره های آزمون آیمت 2024  (IMAT 2024) کانون آموزش ایرانیان در جدول زیر به طور خلاصه آورده شده است. لینک ثبت نام برای هر دوره  در کنار نام دوره قرار داده شده است. 

 

2024 IMAT  دوره 2

آشنایی با اساتید

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

توضیحات

زیست

2 BIO

11-12.30

زیست

2 BIO

11-12.30

 

ریاضی

2 MATH

19 تا 20.30

شیمی

2 CHEM

11-12.30

فیزیک

PHYSICS2

11-12.30

 

شیمی

2 CHEM

11-12.30

 

 

زیست2 BIO

11-12.30

ثبت نام بیولوژی آیمت  کد  2 BIO

ثبت نام شیمی آیمت کد  2 CHEM 

ثبت نام فیزیک  آیمت کد PHYSICS2

ثبت نام ریاضی  آیمت  کد  2 MATH

2024 IMAT  دوره 3

آشنایی با اساتید

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

توضیحات

زیست

3 BIO

13-14.30

 

زیست

3 BIO

13-14.30

 

شیمی

3 CHEM 

13-14.30

ریاضی

3 MATH

13-14.30

فیزیک

3 PHYSICS

13-14.30

 

زیست

3 BIO

13-14.30

 

 

شیمی

3 CHEM 

13-14.30

 

ثبت نام بیولوژی آیمت کد 3 BIO

ثبت نام شیمی آیمت کد 3 CHEM 

ثبت نام فیزیک آیمت کد 3 PHYSICS

ثبت نام ریاضی آیمت کد 3 MATH

2024 IMAT  دوره 4

آشنایی با اساتید

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

توضیحات

شیمی

4 CHEM

15-16.30

شیمی

4 CHEM

15-16.30

زیست

4 BIO

15-16.30

ریاضی

4 MATH

15-16.30

فیزیک

4 PHYSICS

15-16.30

زیست

4 BIO

15-16.30

زیست

4 BIO

15-16.30

ثبت نام بیولوژی آیمت کد 4 BIO

ثبت نام شیمی آیمت کد 4 CHEM 

ثبت نام فیزیک آیمت کد 4 PHYSICS

ثبت نام ریاضی آیمت کد 4 MATH

2024 IMAT  دوره 5

آشنایی با اساتید

 

 شنبه یکشنبه  دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه   پنج شنبه  جمعه  توضیحات 

 

زیست

5 BIO

16-17.30

 

شیمی

5 CHEM

17.45- 19.15

 

زیست

5 BIO

16-17.30

 

شیمی

5 CHEM

16-17.30

فیزیک

5 PHYSICS

17.30-19

 

ریاضی

5 MATH

16-17.30

 

 

زیست

5 BIO

16-17.30

 

ثبت نام بیولوژی آیمت کد 5 BIO

ثبت نام شیمی آیمت کد 5 CHEM 

ثبت نام فیزیک آیمت کد 5 PHYSICS

ثبت نام ریاضی آیمت کد 5 MATH

2024 IMAT  دوره 6

آشنایی با اساتید

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

توضیحات

ریاضی

6 MATH

17-18.30

 

 

شیمی

6 CHEM

17-18.30

 

زیست

6 BIO

17-18.30

 

فیزیک

6 PHYSICS

17-18.30

زیست

6 BIO

17-18.30

 

شیمی

6 CHEM

17-18.30

 

زیست

6 BIO

17-18.30

 

ثبت نام بیولوژی آیمت کد 6 BIO

ثبت نام شیمی آیمت کد 6 CHEM 

ثبت نام فیزیک آیمت کد 6 PHYSICS

ثبت نام ریاضی  آیمت  کد 6 MATH

2024 IMAT  دوره 7

آشنایی با اساتید

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

توضیحات

زیست

7 BIO

19-20.30

فیزیک

7 PHYSICS

19-20.30

شیمی

7 CHEM

16-17.30

زیست

7 BIO

19-20.30

 

زیست

7 BIO

19-20.30

 

 

شیمی

7 CHEM

19-20.30

 

 

ریاضی

7 MATH

19-20.30

 

 

ثبت نام بیولوژی آیمت کد 7 BIO

ثبت نام شیمی آیمت کد 7 CHEM 

ثبت نام فیزیک آیمت کد 7 PHYSICS

ثبت نام ریاضی آیمت کد 7 MATH

2024 IMAT  دوره 8

آشنایی با اساتید

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

توضیحات

زیست

8 BIO

20.30-22

فیزیک

8 PHYSICS

20.30-22

ریاضی

8 MATH

20.30-22

شیمی

8 CHEM

20.30-22

زیست

8 BIO

20.30-22

شیمی

8 CHEM

20.30-22

زیست

8 BIO

20.30-22

ثبت نام بیولوژی آیمت کد 8 BIO

ثبت نام شیمی آیمت کد 8 CHEM 

ثبت نام فیزیک آیمت کد 8 PHYSICS

ثبت نام ریاضی آیمت کد 8 MATH

2024 IMAT  دوره 9

آشنایی با اساتید

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

توضیحات

زیست

9 BIO

20.30-22

زیست

9 BIO

20.30-22

ریاضی

9 MATH

20.30-22

فیزیک

9 PHYSICS

20.30-22

زیست

9 BIO

20.30-22

شیمی

9 CHEM 

20.30-22

شیمی

9 CHEM 

20.30-22

ثبت نام بیولوژی آیمت  کد 9 BIO

ثبت نام شیمی آیمت  کد 9 CHEM 

ثبت نام فیزیک آیمت کد 9 PHYSICS

ثبت نام ریاضی  آیمت کد 9 MATH

2024 IMAT  دوره 10

آشنایی با اساتید

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

توضیحات

ریاضی

10 MATH

21-22.30

شیمی

10 CHEM 

21-22.30

زیست

10 BIO

21-22.30

زیست

10 BIO

21-22.30

شیمی

10 CHEM 

21-22.30

زیست

10 BIO

21-22.30

فیزیک

 PHYSIC10

21-22.30

ثبت نام بیولوژی آیمت کد 10 BIO

ثبت نام شیمی آیمت کد 10 CHEM 

ثبت نام فیزیک آیمت کد 10 PHYSICS

ثبت نام ریاضی  آیمت کد 10 MATH

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد

تماس با ما