دوره ها

دوره های کانون آموزش ایرانیان

ریاضی 2024 IMAT کد MATH7


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1403-3-10 19:00:00
تاریخ پایان : 1403-7-12 20:30:00
تومان 9,100,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

فیزیک 2024 IMAT کد PHYSICS4


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1403-3-9 15:00:00
تاریخ پایان : 1403-7-13 16:30:00
تومان 9,100,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

شیمی 2024 IMAT کد CHEM7


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1403-3-6 19:00:00
تاریخ پایان : 1403-7-11 20:30:00
تومان 15,925,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

بیولوژی 2024 IMAT کد BIO4


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1403-3-5 15:00:00
تاریخ پایان : 1403-7-13 12:45:00
تومان 22,750,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

فیزیک 2024 IMAT کد PHYSICS 10


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-12-11 21:00:00
تاریخ پایان : 1403-7-6 22:30:00
تومان 9,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

ریاضی 2024 IMAT کد MATH5


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-12-10 16:00:00
تاریخ پایان : 1403-7-5 17:30:00
تومان 9,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

فیزیک 2024 IMAT کد PHYSICS 5


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-12-9 17:30:00
تاریخ پایان : 1403-7-4 19:00:00
تومان 9,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

فیزیک 2024 IMAT کد PHYSICS3


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-12-9 13:00:00
تاریخ پایان : 1403-7-4 14:30:00
تومان 9,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

فیزیک 2024 IMAT کد PHYSICS9


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-12-8 20:30:00
تاریخ پایان : 1403-7-3 22:00:00
تومان 9,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

فیزیک 2024 IMAT کد PHYSICS6


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-12-8 17:00:00
تاریخ پایان : 1403-7-3 18:30:00
تومان 9,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

ریاضی 2024 IMAT کد MATH4


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-12-8 15:00:00
تاریخ پایان : 1403-7-3 16:30:00
تومان 9,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

ریاضی 2024 IMAT کد MATH3


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-12-8 13:00:00
تاریخ پایان : 1403-7-3 14:30:00
تومان 9,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

ریاضی 2024 IMAT کد MATH8


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-12-7 20:30:00
تاریخ پایان : 1403-7-2 22:00:00
تومان 9,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

ریاضی 2024 IMAT کد MATH9


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-12-7 20:30:00
تاریخ پایان : 1403-7-2 22:00:00
تومان 9,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

فیزیک 2024 IMAT کد PHYSICS8


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-12-6 21:00:00
تاریخ پایان : 1403-7-2 22:30:00
تومان 9,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

ریاضی 2024 IMAT کد MATH2


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-12-6 19:00:00
تاریخ پایان : 1403-7-1 20:30:00
تومان 9,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

فیزیک 2024 IMAT کد PHYSICS7


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-12-6 19:00:00
تاریخ پایان : 1403-7-2 20:30:00
تومان 9,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

فیزیک 2024 IMAT کد PHYSICS2


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-12-6 11:00:00
تاریخ پایان : 1403-7-2 12:30:00
تومان 9,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

ریاضی 2024 IMAT کد MATH10


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-12-5 21:00:00
تاریخ پایان : 1403-7-7 22:30:00
تومان 9,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

ریاضی 2024 IMAT کد MATH6


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-12-5 17:00:00
تاریخ پایان : 1403-7-7 18:30:00
تومان 9,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

شیمی 2024 IMAT کد CHEM9


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-11-19 20:30:00
تاریخ پایان : 1403-7-5 22:00:00
تومان 13,500,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

شیمی 2024 IMAT کد CHEM8


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-11-17 20:30:00
تاریخ پایان : 1403-7-3 22:00:00
تومان 13,500,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

بیولوژی 2024 IMAT کد BIO10


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-11-16 21:00:00
تاریخ پایان : 1403-7-12 22:30:00
تومان 24,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

بیولوژی 2024 IMAT کد BIO6


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-11-16 17:00:00
تاریخ پایان : 1403-7-11 18:30:00
تومان 24,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

شیمی 2024 IMAT کد CHEM3


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-11-16 13:00:00
تاریخ پایان : 1403-7-2 14:30:00
تومان 13,500,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

شیمی 2024 IMAT کد CHEM2


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-11-16 11:00:00
تاریخ پایان : 1403-7-2 12:30:00
تومان 13,500,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

شیمی 2024 IMAT کد CHEM5


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-11-15 19:45:00
تاریخ پایان : 1403-7-3 17:30:00
تومان 13,500,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

شیمی 2024 IMAT کد CHEM10


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-11-15 17:15:00
تاریخ پایان : 1403-7-4 17:15:00
تومان 13,500,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

شیمی 2024 IMAT کد CHEM6


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-11-15 17:00:00
تاریخ پایان : 1403-7-1 18:30:00
تومان 13,500,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

بیولوژی 2024 IMAT کد BIO9


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-11-14 20:30:00
تاریخ پایان : 1403-7-11 22:00:00
تومان 24,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

بیولوژی 2024 IMAT کد BIO8


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-11-14 20:30:00
تاریخ پایان : 1403-7-11 22:00:00
تومان 24,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

شیمی 2024 IMAT کد CHEM4


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-11-14 15:00:00
تاریخ پایان : 1403-7-7 16:30:00
تومان 13,500,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

بیولوژی 2024 IMAT کد BIO5


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-11-14 14:50:00
تاریخ پایان : 1403-7-9 14:50:00
تومان 24,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

بیولوژی 2024 IMAT کد BIO7


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-11-14 14:50:00
تاریخ پایان : 1403-7-16 14:50:00
تومان 24,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

بیولوژی 2024 IMAT کد BIO3


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-11-14 13:00:00
تاریخ پایان : 1403-7-8 10:04:00
تومان 24,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

بیولوژی 2024 IMAT کد BIO2


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-11-14 11:00:00
تاریخ پایان : 1403-7-13 12:30:00
تومان 24,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

آیمت 2024 IMAT دوره نیمه خصوصی کد PEA6


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-10-30 17:00:00
تاریخ پایان : 1402-7-17 20:29:00
تومان 67,260,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

دوره مارال


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-8-13 10:11:00
تاریخ پایان : 1402-8-30 10:11:00
تومان 800,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

دوره جدید


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-8-8 12:52:00
تاریخ پایان : 1402-8-29 12:52:00
تومان 100,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

دوره جامع آزمون آیمت 2023


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-3-6 16:07:00
تاریخ پایان : 1402-6-14 16:07:00
تومان 50,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد

تماس با ما