آیمت 2024 برنامه کلی

برنامه کلیه دوره های آزمون آیمت 2024  (IMAT 2024) کانون آموزش ایرانیان در جدول زیر به طور خلاصه آورده شده است. لینک ثبت نام برای هر دوره  در کنار نام دوره قرار داده شده است. 

 

2024 IMAT  دوره 2

آشنایی با اساتید

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

توضیحات

زیست

11-12.30

زیست

11-12.30

ریاضی

19 تا 20.30

شیمی

11-12.30

فیزیک

11-12.30

 

شیمی

11-12.30

 

 

زیست

11-12.30

ثبت نام بیولوژی آیمت 2024 کد  2 BIO

ثبت نام شیمی آیمت 2024 کد  2 CHEM 

ثبت نام فیزیک  آیمت 2024 کد  2 PHYSICS

ثبت نام ریاضی  آیمت 2024 کد  2 MATH

2024 IMAT  دوره 3

آشنایی با اساتید

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

توضیحات

زیست

13-14.30

 

زیست

13-14.30

 

شیمی

13-14.30

ریاضی

13-14.30

فیزیک

13-14.30

 

زیست

13-14.30

 

 

شیمی

13-14.30

 

ثبت نام بیولوژی آیمت 2024 کد 3 BIO

ثبت نام شیمی آیمت 2024 کد 3 CHEM 

ثبت نام فیزیک  آیمت 2024 کد 3 PHYSICS

ثبت نام ریاضی  آیمت 2024 کد 3 MATH

2024 IMAT  دوره 4

آشنایی با اساتید

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

توضیحات

شیمی

15-16.30

شیمی

15-16.30

زیست

15-16.30

ریاضی

15-16.30

فیزیک

15-16.30

زیست

15-16.30

زیست

15-16.30

ثبت نام بیولوژی آیمت 2024 کد 4 BIO

ثبت نام شیمی آیمت 2024 کد 4 CHEM 

ثبت نام فیزیک  آیمت 2024 کد 4 PHYSICS

ثبت نام ریاضی  آیمت 2024 کد 4 MATH

2024 IMAT  دوره 5

آشنایی با اساتید

 

 شنبه یکشنبه  دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه   پنج شنبه  جمعه  توضیحات 

 

زیست

16-17.30

 

شیمی

17.45- 19.15

 

زیست

16-17.30

 

شیمی

16-17.30

فیزیک

17.30-19

 

ریاضی

16-17.30

 

 

زیست

16-17.30

 

ثبت نام بیولوژی آیمت 2024 کد  5 BIO

ثبت نام شیمی آیمت 2024 کد 5 CHEM 

ثبت نام فیزیک  آیمت 2024 کد 5 PHYSICS

ثبت نام ریاضی  آیمت 2024 کد 5 MATH

2024 IMAT  دوره 6

آشنایی با اساتید

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

توضیحات

ریاضی

17-18.30

 

 

شیمی

17-18.30

 

زیست

17-18.30

 

فیزیک

17-18.30

زیست

17-18.30

 

شیمی

17-18.30

 

زیست

17-18.30

 

ثبت نام بیولوژی آیمت 2024 کد 6 BIO

ثبت نام شیمی آیمت 2024 کد 6 CHEM 

ثبت نام فیزیک  آیمت 2024 کد 6 PHYSICS

ثبت نام ریاضی  آیمت 2024 کد 6 MATH

2024 IMAT  دوره 7

آشنایی با اساتید

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

توضیحات

زیست

19-20.30

فیزیک

19-20.30

شیمی

16-17.30

زیست

19-20.30

 

زیست

19-20.30

 

 

شیمی

19-20.30

 

 

ریاضی

19-20.30

 

 

ثبت نام بیولوژی آیمت 2024 کد 7 BIO

ثبت نام شیمی آیمت 2024 کد 7 CHEM 

ثبت نام فیزیک  آیمت 2024 کد 7 PHYSICS

ثبت نام ریاضی  آیمت 2024 کد 7 MATH

2024 IMAT  دوره 8

آشنایی با اساتید

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

توضیحات

زیست

20.30-22

فیزیک

20.30-22

ریاضی

20.30-22

شیمی

20.30-22

زیست

20.30-22

شیمی

20.30-22

زیست

20.30-22

ثبت نام بیولوژی آیمت 2024 کد 8 BIO

ثبت نام شیمی آیمت 2024 کد 8 CHEM 

ثبت نام فیزیک  آیمت 2024 کد 8 PHYSICS

ثبت نام ریاضی  آیمت 2024 کد 8 MATH

2024 IMAT  دوره 9

آشنایی با اساتید

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

توضیحات

زیست

20.30-22

زیست

20.30-22

ریاضی

20.30-22

فیزیک

20.30-22

زیست

20.30-22

شیمی

20.30-22

شیمی

20.30-22

ثبت نام بیولوژی آیمت 2024 کد 9 BIO

ثبت نام شیمی آیمت 2024 کد 9 CHEM 

ثبت نام فیزیک  آیمت 2024 کد 9 PHYSICS

ثبت نام ریاضی  آیمت 2024 کد 9 MATH

2024 IMAT  دوره 10

آشنایی با اساتید

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

توضیحات

ریاضی

21-22.30

شیمی

21-22.30

زیست

21-22.30

زیست

21-22.30

شیمی

21-22.30

زیست

21-22.30

فیزیک

21-22.30

ثبت نام بیولوژی آیمت 2024 کد 10 BIO

ثبت نام شیمی آیمت 2024 کد 10 CHEM 

ثبت نام فیزیک  آیمت 2024 کد 10 PHYSICS

ثبت نام ریاضی  آیمت 2024 کد 10 MATH

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد

تماس با ما